หน้าหลักของสำนักงาน หน้าหลักส่วนโครงการ ระเบียบประกาศ โครงการทั้งหมด ข่าวโครงการ ติดต่อเรา      
     
     หน้าหลักส่วนโครงการ >> โครงการประวัติศาสตร์ชุดนิสิต
     

เกริ่นนำ    
ประวัติชุดนิสิต
  

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
ถือกำเนิดจากสำนักฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2445 หลังเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเพียง 52 วัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2453  หลังจากได้พัฒนามาตราฐานการศึกษา ให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานขึ้นเป็น  " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " ให้เกิดขึ้นตามพระราชปรารถนา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้มีมหาวิทยาลัยในเมืองไทยในรัชสมัยของพระองค์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนกของพระองค์    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459
     
ชุดนิสิตปัจจุบัน    
ระเบียบที่เกี่ยวกับชุดนิสิต    
download    
     
 
 
 

"...เมื่อได้กล่าวถึงโรงเรียนนี้ว่า จะเป็นการสงเคราะห์แต่ตระกูลเจ้านายดั่งนี้ ใช่ว่าจะลืมตระกูลข้าราชการและราษฎรเสียเมื่อไร โรงเรียนที่มีอยู่แล้วและที่จะตั้งขึ้นต่อไปภายหน้าโดยมาก ได้คิดจัดการโดยอุตสาห์เต็มกำลังที่จะให้เป็นการเรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมือนอย่างโรงเรียนนี้ และจะคิดให้แพร่หลายกว้างขวางเป็นที่คนเรียนได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งจะมีโรงเรียนวิชาอย่างสูงขึ้นไปอีก ซึ่งได้กำลังคิดจัดอยู่บัดนี้
เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นไปตลอดจนราษฎรที่ต่ำสุด   จะได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อสำคัญหนึ่งซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจนได้" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อัญเชิญมานี้ แสดงให้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้มหาวิทยาลัยนี้ เป็นแหล่งให้ความรู้ ฝึกอบรม ขัดเกลา ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นข้าราชการที่อุทิศตนให้เพื่อสนองพระคุณแผ่นดิน

 
 
ด้วยเหตุที่เป็นสถาบันซึ่งได้รับพระราชทานกำเนิดจากสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นมหาวิทยาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากประกาศพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีลักษณะเฉพาะของตน เอง  มี กฎหมาย ระเบียบคำสั่ง และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีหลักการ เหตุผล  และวิวัฒนาการสมสมัย  และนำสังคมในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามตลอดมา สาระที่เราควรทราบมีหลายอย่าง ในที่นี้ขอเสนอข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับเครื่องแบบนิสิตดังนี้


   

<<หน้าที่ 1 จาก 13 หน้า>>   / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /    หน้าต่อไป >
หน้าหลักของสำนักงาน หน้าหลักส่วน project โครงการทั้งหมด ระเบียบประกาศ ข่าวโครงการ ติดต่อเรา จัดทำโดย ideaserver